Informace o ochraně oznamovatelů

Na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), účinného od 1. srpna 2023, který byl vydán v návaznosti na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019, o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, vznikla společnosti EMOS spol. s r.o.  jako povinnému subjektu mj. i povinnost zřídit vnitřní oznamovací systém, prostřednictvím kterého mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či neetického jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro společnost EMOS spol. s r.o.

Společnost EMOS spol. s r.o. ve smyslu § 9 odst. 2 písm. a) Zákona vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona (tzn. závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž).

Příslušnými osobami pověřenými k přijímání a prošetření oznámení jsou:

Michal Gramblička, v případě jeho nepřítomnosti pak Michaela Lupačová

Oznámení by mělo obsahovat:

  • identifikaci instituce, které se týká
  • identifikaci porušení, kterého se týká (co nejpopisnější)
  • kontaktní údaje oznamovatele
  • případně podkladové materiály a důkazy

Možnosti podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

  • písemně na adresu EMOS spol. s r.o., Lipnická 2844, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám příslušné osoby“
  • telefonicky: +420 581 261 128 nebo +420 581 261 125 (o telefonickém oznámení se pořizuje písemný záznam)
  • E-mailem: oznameni@emos.cz
  • osobně: po předchozí domluvě, telefonicky nebo e-mailem, je možné sjednat termín osobní schůzky
  • etickou linkou skupiny Legrand (i anonymně) – Signal’Ethic

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti.

Ochrana oznamovatele

Společnost EMOS spol. s r.o. je ze Zákona povinna chránit oznamovatele a další dotčené osoby uvedené v oznámení. Příslušné osoby zpracovávají osobní údaje oznamovatele a dalších dotčených osob uvedených v oznámení dle nařízení GDPR.

Vnitřní oznamovací systém zachovává přísnou důvěrnost ve vztahu k totožnosti oznamovatele, jakož i údajům o dalších fyzických osobách uvedených v oznámení. Za hlavní ochranné opatření lze považovat zákaz uplatnění odvetného opatření vůči oznamovateli a dalším fyzickým i právnickým osobám (např. kolegům, pomocníkům oznamovatele, osobám oznamovateli blízkým atd.).

Dokumenty ke stažení
Všechny dokumenty