Zásady zpracování osobních údajů kamerovým systémem se záznamem

Informace poskytované při získávání osobních údajů od subjektu údajů podle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů

Jsme společnost EMOS spol. s r.o., se sídlem Lipnická 2844, Přerov I – Město, 750 02 Přerov, IČO 19014104, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1167, a jako správce zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25.5.2018 představuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v ČR doplněno doprovodným zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Rádi bychom Vás proto informovali o skutečnostech týkajících se zpracovávání Vašich osobních údajů kamerovým systémem se záznamem.

Jaké osobní údaje budeme zpracovávat?

Jednotlivé kamery zachycují pohyb osob v monitorovaném prostoru, čímž dochází k zachycení jejich fyzické podoby a obrazové informace o jejich chování a jednání. Osobním údajem bude tedy obrazový materiál subjektu údajů bez zvuku.

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany majetku, prevence vandalismu, zajištění bezpečnosti a ochrany života a zdraví osob vstupujících do monitorovaných prostor, tedy z důvodu Vaší případné následné identifikace v případě mimořádné události přímo či nepřímo související s Vašim pobytem v monitorovaných prostorách (např. majetková škoda nebo bezpečnostní incident). Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je tudíž náš oprávněný zájem [čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)].

Jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat?

Vaše osobní údaje zpracováváme pomocí kamerového systému se záznamem. Jednotlivé kamery jsou umístěny tak, aby monitorovaly výhradně prostory za daným účelem, kde se osoby pohybují standardním způsobem a jejichž obrazový záznam nijak nenarušuje soukromí subjektu údajů. Zpracování osobních údajů provádí přímo společnost EMOS spol. s r.o. v režimu 24/7. V jejím rámci má k Vašim osobním údajům přístup jenom striktně omezený počet lidí: vybraní pracovníci Technické sekce, Sekce logistiky a Sekretariátu ředitele společnosti, případně pak právního oddělení (dojde-li k mimořádné události). 

Zaručujeme ochranu zpracovávaných osobních údajů bezpečnostními opatřeními určenými ust. čl. 32 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Záznamové zařízení je umístěno v místnosti s omezeným přístupem (přístupové údaje, omezení počtu osob, omezení situací, za kterých je možno záznam shlédnout) a je provozováno na vlastní oddělené počítačové síti. O každém přístupu k záznamu z kamer a každém předání záznamu je veden písemný záznam s uvedením data a účelu shlédnutí či předání. Vaše osobní údaje nezpracovávají pro naši společnost žádní zpracovatelé. Vaše osobní údaje neposkytujeme žádné třetí straně (nejsou předávány do žádné třetí země ani mezinárodní organizaci), vyjma případného poskytnutí orgánům činným v trestním řízení, soudům, exekutorům, pojišťovnám nebo spolupracujícím advokátním kancelářím, a to nastane-li mimořádná událost přímo či nepřímo související s Vaším pobytem v monitorovaných prostorách, která je řešena v reklamačním řízení, v trestním řízení, občanském soudním řízení, exekučním řízení, nebo v případě, že se řeší pojistná událost. Vaše osobní údaje žádným způsobem nezveřejňujeme.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelů, k nimž byly shromážděny, tj. pouze po dobu max. 20 dnů (smyčka). Dojde-li k bezpečnostnímu incidentu, poškození majetku, ohrožení zdraví a života lidí apod., budeme Vaše osobní údaje zpracovávat do doby, než se nastalá situace vyřeší (např. než skončí reklamační, soudní, trestní či exekuční řízení, šetření ze strany policie nebo pojišťovny).

Nad svými osobními údaji budete mít pořád kontrolu

Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, které zpracováváme. Jako zpracovatel Vašich osobních údajů máme povinnost je bez zbytečného odkladu vymazat, pokud:

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • vznesete námitky proti zpracování (viz níže) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musejí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo členského státu, jež se na správce vztahuje.

K výmazu osobních údajů nemůžeme přistoupit, je-li jejich zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, z důvodu veřejného zájmu, z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, které zpracováváme. Na základě Vaší žádosti vám i v budoucnu (po dobu, po niž budeme Vaše osobní údaje zpracovávat) poskytneme informace o:

 • účelu, pro který jsou Vaše osobní údaje zpracovány;
 • kategorii dotčených osobních údajů;
 • příjemci či kategorii příjemců, jimž osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje u nás uloženy;
 • existenci práva požadovat opravu či výmaz osobních údajů týkajících se Vaší osoby nebo omezení jejich zpracování anebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právu podat stížnost u dozorového úřadu.

Máte právo na opravu svých osobních údajů, které zpracováváme. Na základě žádosti opravíme nepřesné osobní údaje týkající se Vaší osoby, které zpracováváme.

Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Zpracování osobních údajů omezíme, pokud:

 • budete popírat přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli jejich přesnost ověřit; 
 • by zpracování osobních údajů bylo protiprávní a odmítali byste výmaz osobních údajů a místo toho byste žádali o omezení jejich použití;
 • bychom již osobní údaje nepotřebovali pro účely zpracování, ale vy byste je požadovali pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitky proti zpracování (viz níže), a to dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Pokud bylo zpracování osobních údajů omezeno, mohou být, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby či z důvodu důležitého veřejného zájmu EU nebo některého členského státu.

Máte právo podat námitku proti zpracování svých osobních údajů. V případě podání námitky nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy či právy a svobodami, nebo pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.

Všechna výše uvedená práva máte možnost uplatnit podáním žádosti (o informace, výmaz, opravu či námitku) s Vaší ověřenou  identitou, což znamená, že žádost podáte buď

 • osobně na naší výše uvedené adrese s ověřením Vaší identity pomocí průkazu totožnosti,
 • zasláním písemné žádosti s ověřením Vaší totožnosti prostřednictvím CzechPointu nebo notáře,
 • zasláním elektronické žádosti prostřednictvím datové schránky,
 • zasláním elektronické žádosti doplněné o zaručený elektronický podpis (viz zákon č. 297/2016Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce) na adresu gdpr@emos.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce od jejího obdržení. Ve výjimečných případech můžeme, s ohledem na složitost a počet žádostí, danou lhůtu prodloužit o další 2 měsíce (o tomto vás budeme neprodleně informovat). S ohledem na charakter zpracování osobních údajů kamerovým systémem se záznamem budou s největší pravděpodobností vyžadovány údaje specifikující blíže čas a místo pro splnění uplatněného práva subjektu údajů.

Vaši žádost vyřídíme bezplatně. Jenom v případě, že by podané žádosti byly zjevně nedůvodné či nepřiměřené, zejména proto, že by se neustále bezdůvodně opakovaly, bychom vám účtovali přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení či s učiněním požadovaných úkonů, případně bychom Vaši žádost odmítli (jak nás opravňuje čl. 12 odst. 5 obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

Jaké máte možnosti, nebudete-li spokojeni se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme?

Pokud nejste spokojeni s tím, jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme – tedy pokud se domníváte, že při jejich zpracovávání postupujeme protiprávně nebo že došlo k porušení některých z Vašich výše uvedených práv –, máte možnost se obrátit se stížností na dozorový úřad. V České republice je jím Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; https://www.uoou.cz.

Budeme však rádi, pokud budete stížnosti řešit nejprve s námi. Vždy se na nás můžete snadno obrátit na těchto kontaktech:

 • EMOS spol. s r.o., Manažer firemních procesů, Lipnická 2844, 750 02 Přerov, Czech Republic
 • E-mail: gdpr@emos.cz
 • Tel.: +420 581 261 111

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 7. 2020, přičemž jsou k dispozici i elektronicky na www.emos.eu.

Dokumenty ke stažení
Všechny dokumenty