Umowa o świadczenie usług przez GO Smart

Witamy w GO Smart!

Przed zaakceptowaniem Umowy powinieneś dokładnie przeczytać całą jej treść i w pełni poznać jej warunki, w szczególności klauzule ograniczające lub wyjątki. Klauzule ograniczające lub wyjątki są pogrubione lub wyróżnione w innej formie, aby zwrócić Twoją uwagę. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących warunków Umowy, prosimy o kontakt z odpowiednim działem handlowym EMOS spol. r. o. Nie wolno korzystać z usługi przed zapoznaniem się i zaakceptowaniem wszystkich warunków Umowy, odpowiednich umów i regulaminów, itp. Po wybraniu opcji „zgódź się i prześlij Umowę“ (szczegółowe sformułowania znajdują się na stronie rejestracji) i zakończeniu procedury rejestracji, lub korzystasz z usługi w jakiejkolwiek formie, będzie się uważać, że przeczytałeś i zgodziłeś się z ograniczeniem Umowy i zasad powyżej. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Umowy, EMOS spol. r. o. ma prawo jednostronnie ograniczyć, zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi dla Ciebie, a także ma prawo do zbadania Twojej odpowiedniej odpowiedzialności.

Umowa o świadczenie usług (zwana dalej „Umową“) jest podpisana przez Ciebie i EMOS spol. r. o. Zawiera ona (ale nie tylko) Politykę prywatności EMOS spol. r. o. i inne treści. W przypadku zmiany, EMOS spol. r. o. ogłosi za pomocą licencjonowanego oprogramowania wysyłając wiadomość bez dalszego powiadomienia. Po ogłoszeniu, zmieniona umowa i zasady stają się częścią Umowy automatycznie, bez dalszego powiadamiania użytkownika w celu uzyskania jego zgody. W przypadku sprzeciwu wobec takich zmian, należy zaprzestać korzystania z usługi GO Smart; jeśli nadal będziesz z niej korzystać, będzie to oznaczało, że nie masz zastrzeżeń wobec zmienionych zasad i zgadzasz się na ich przestrzeganie.

I. Definicje terminów

1.1 Licencjonowane oprogramowanie oznacza system oprogramowania opracowany przez EMOS spol. r. o., pobrany i zainstalowany oraz zastosowany w określonych terminalach mobilnych systemu.

1.2 Usługi oznaczają usługi świadczone dla Państwa przez EMOS spol. r. o. i jego dostawców. Z takich usług można korzystać na terminalu mobilnym z licencjonowanym oprogramowaniem.

II. Serwis

2.1 EMOS spol. r. o. oferuje usługi zarządzania inteligentnymi urządzeniami, na podstawie których można uzyskać dostęp do inteligentnych terminali na inteligentnej platformie EMOS spol. r. o. i jej dostawców poprzez GO Smart Control i realizować wzajemne powiązania między inteligentnymi urządzeniami. Zawartość usługi obejmuje zarządzanie inteligentnymi urządzeniami, powiązanie scen i raport z analizy itp. Funkcje te mogą być optymalizowane lub modyfikowane w zależności od zmian wymagań użytkowników lub oceny dostawcy usług, a świadczenie usług może być zawieszone z powodu regularnej i nieregularnej konserwacji.

III. Zakres usług

3.1 EMOS spol. r. o. udziela użytkownikowi prawa do korzystania z produktu opartego na niniejszym oprogramowaniu.

3.2 Zabrania się udzielania licencji, sprzedaży, dzierżawy, przekazywania, wydawania produktu w jakiejkolwiek formie oraz wykorzystywania produktu do innych celów komercyjnych.

3.3 Ze względu na ograniczenia dotyczące platformy adaptacji oprogramowania i terminali, licencjonowane oprogramowanie można używać tylko w autoryzowanej platformie systemowej i terminalu; jeśli zainstalujesz licencjonowane oprogramowanie na innych urządzeniach końcowych, może to spowodować uszkodzenie sprzętu lub funkcji oprogramowania.

3.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że licencjonowane oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie w celach niekomercyjnych, a instalacja, stosowanie i uruchamianie licencjonowanego oprogramowania jest zabronione. Jeśli takie komercyjne działanie jest konieczne, należy uzyskać wcześniejsze pisemne upoważnienie i pozwolenie od EMOS spol. r. o.

3.5 EMOS spol. r. o. i jego dostawcy mogą od czasu do czasu zmieniać, uaktualniać lub przenosić licencjonowane oprogramowanie lub odpowiednie funkcje, a także dodawać nowe funkcje lub usługi w systemie licencjonowanego oprogramowania. Jeżeli do wspomnianych nowych funkcji lub usług nie są dołączone odrębne umowy, to użytkownik ma prawo do odpowiednich funkcji i usług, co również jest przedmiotem Umowy.

3.6 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dokładność, rzetelność, integralność i legalność wprowadzanych danych oraz legalność sposobu, w jaki je uzyskuje, a także zobowiązany jest do okresowego tworzenia kopii zapasowych danych i informacji. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko uszkodzenia i utraty takich informacji.

3.7 Użytkownik powinien odpowiednio przechowywać swój numer konta i hasło. W przypadku jakiejkolwiek luki w zabezpieczeniach konta (w tym między innymi ujawnienia hasła użytkownika), należy w porę powiadomić o tym EMOS spol. r. o., a EMOS spol. r. o. pomoże Państwu w podjęciu odpowiednich działań. W przeciwnym razie wszystkie zachowania związane z kontem użytkownika są przejmowane przez użytkownika i ponosi on wszelką odpowiedzialność.

IV. Strona trzecia

4.1 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre usługi EMOS spol. r. o. i jej dostawców są oparte na oprogramowaniu lub usługach dostarczanych przez osoby trzecie. Usługa taka jest ustawiona tak, aby ułatwić Państwu korzystanie z niej, a niezbędne upoważnienie prawne jest uzyskiwane od strony trzeciej.

4.2 Produkt zawiera pewne informacje i usługi osób trzecich. EMOS spol. r. o. i jego dostawcy nie kontrolują ani nie ponoszą odpowiedzialności za informacje i usługi osób trzecich.

4.3 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że EMOS spol. r. o. i jego dostawcy nie mogą zagwarantować, że licencjonowane oprogramowanie zawsze korzysta z takich usług lub je zawiera, ani że w przyszłości będzie z nich korzystać inne oprogramowanie dostarczane przez tę samą osobę trzecią. Podobnie może korzystać z podobnych usług dostarczanych przez inną osobę trzecią. Po zastosowaniu, wyżej wymienione odpowiednie oprogramowanie lub usługi podlegają niniejszej umowie.

V. Standard zastosowania usługi

5.1 Użytkownik powinien korzystać z licencjonowanego oprogramowania w normalny sposób. Następujące sposoby naruszają standard zastosowania:

1) Wystawiania lub udostępniania wirusów komputerowych, robaków, złośliwych kodów lub oprogramowania, które celowo uszkadza lub zmienia system komputerowy lub dane;

2) Zbierania informacji lub danych innych użytkowników bez upoważnienia, na przykład adresu e-mail i tym podobnych;

3) Złośliwie używać produktu w sposób automatyczny, powodując nadmierne obciążenie serwera, lub zakłócać lub uszkadzać serwer internetowy i łącza sieciowe w innych formach.

4) Próby odwiedzenia danych serwera lub danych komunikacyjnych produktu bez upoważnienia;

5) Zakłócać lub uszkadzać aplikacji produkcyjnej przez innych użytkowników.

5.2 Użytkownik rozumie i zgadza się, że:

1) EMOS spol. r. o. ustali, czy doszło do naruszenia powyższych norm, a następnie zawiesi lub unieważni licencję na korzystanie z aplikacji zgodnie z wynikami ustaleń lub podejmie inne ograniczenia zgodnie z umową.

2) EMOS spol. r. o. będzie bezpośrednio usuwać informacje naruszające przepisy prawa, lub naruszające cudze prawa, lub naruszające Umowę wydaną przez użytkownika podczas korzystania z licencjonowanego oprogramowania.

3) Jeżeli osoba trzecia poniesie szkodę z powodu naruszenia przez Państwa standardów aplikacji, to są Państwo zobowiązani do samodzielnego ponoszenia odpowiedzialności prawnej w swoim imieniu oraz do ochrony i zabezpieczenia EMOS spol. r. o. przed stratami lub dodatkowymi kosztami powstałymi z tego powodu. W przeciwnym razie EMOS spol. r. o. ma prawo do żądania odszkodowania.

4) Jeśli EMOS spol. r. o. i jego dostawcy poniosą jakiekolwiek straty z powodu naruszenia przez Państwa odpowiednich przepisów prawa lub Umowy, zobowiązani są Państwo zrekompensować EMOS spol. r. o. i jego dostawcom straty i (lub) wydatki z tego wynikające.

VI. Standard zawartości informacji

6.1 Obiecujesz, że nie będziesz prowadził żadnych działań z naruszeniem prawa lub niewłaściwych zachowań poprzez korzystanie z usługi, takie działania i zachowania obejmują (ale nie tylko):

6.1.1 Zamieszczanie, przekazywanie lub udostępnianie informacji zawierających jedną z następujących treści:

1) Przeciwstawianie się podstawowym zasadom określonym w Konstytucji;

2) Zagrożenie bezpieczeństwa państwa, ujawnienie tajemnicy państwowej, obalenie władzy państwowej i sabotowanie jedności państwa;

3) Uszkodzenie honoru i korzyści państwowych;

4) Podżeganie do nienawiści narodowej i dyskryminacji oraz sabotowanie jedności narodowej;

5) Niszczenie polityki religijnej państwa i opowiadanie się za herezją i feudalnym zabobonem;

6) Rozpowszechnianie plotek, zakłócanie porządku społecznego i niszczenie stabilności społecznej;

7) Rozpowszechnianie obsceniczności, pornografii, hazardu, przemocy , morderstw i terroru lub podżeganie do przestępstwa;

8) Obrażanie lub pomawianie innych osób oraz naruszanie praw i interesów prawnych innych osób;

9) Zawierające treści o charakterze pozornym, wyłudzające, krzywdzące, zawierające groźby, naruszające prywatność innych osób, nękające, naruszające prawo, oszczercze, siermiężne, nieprzyzwoite lub moralnie odrażające;

10) Zawierające inne treści zastrzeżone lub zabronione przez obowiązujące przepisy prawa, regulaminy, postanowienia i inne normy prawne.

VII. Polityka i dane prywatne

7.1 Ochrona Państwa danych osobowych jest dla EMOS spol. r. o. sprawą kluczową. EMOS spol. r. o. przygotowuje Politykę Prywatności EMOS spol. r. o., w której ujawnione są treści związane z posiadaniem i ochroną własności intelektualnej, gromadzeniem, wykorzystywaniem, udostępnianiem, przechowywaniem i ochroną itp. Państwa informacji. Zaleca się dokładne zapoznanie z Polityką Prywatności EMOS spol. r. o.

VIII. Klauzule wyjątkowe

8.1 O ile przepisy prawa i regulacje nie stanowią inaczej, EMOS spol. r. o. dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo, ważność, dokładność i niezawodność licencjonowanego oprogramowania oraz technologii i informacji z nim związanych, jednak EMOS spol. r. o. nie jest w stanie zagwarantować tego samego ze względu na ograniczenia wynikające z dostępnych obecnie technologii. 8.2 Użytkownik rozumie, że EMOS spol. r. o. nie będzie ponosić odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty spowodowane siłą wyższą i zaniedbaniami osób trzecich. 8.3 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za obrażenia personelu lub przypadkowe lub pośrednie obrażenia spowodowane przez lub związane z jednym z następujących wypadków: 1) Osoba trzecia korzysta z licencjonowanego oprogramowania lub zmienia Twoje dane bez zgody; 2) Wydatki i straty powstałe w wyniku korzystania z licencjonowanego oprogramowania; 3) Twoje błędne zrozumienie licencjonowanego oprogramowania; 4) Inne straty związane z licencjonowanym oprogramowaniem spowodowane przyczynami, których nie można przypisać EMOS spol. r. o.. 8.4 Każde inne licencjonowane oprogramowanie-pochodne, które nie zostało opracowane i wydane przez EMOS spol. r. o. lub którego opracowanie i wydanie nie zostało udzielone przez EMOS spol. r. o. jest oprogramowaniem nielegalnym. Pobieranie, instalowanie i używanie takiego oprogramowania może spowodować nieprzewidywalne ryzyko. EMOS spol. r. o. jest wolny od odpowiedzialności prawnej i sporów z tym związanych, a EMOS spol. r. o. ma prawo do zawieszenia lub zakończenia licencji aplikacji i/lub innych wszystkich usług. 8.5 Użytkownik został poinformowany o tym, że korzystanie z inteligentnej platformy EMOS spol. r. o. i jej dostawcy wiąże się z usługą internetową, na którą mogą mieć wpływ niestabilne czynniki na wszystkich łączach. Pomimo podjęcia przez EMOS spol. r. o. środków zabezpieczających, usługa może zostać zawieszona, zakończona, opóźniona, doznać ograniczenia działania lub awarii aplikacji z powodu nieodłącznych wad Internetu i e-komunikacji, jak również czynników pozostających poza rozsądną kontrolą którejkolwiek ze stron Umowy (w tym, ale nie tylko, pożar, powódź, atak terrorystyczny, zaraza, klęski żywiołowe, zamieszki, wirus terminala, atak hakerów, błąd sieci i terminala). Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na ponoszenie powyższych ryzyk i zgadzają się, że EMOS spol. r. o. jest wolny od wszelkiej odpowiedzialności, gdy na normalne funkcjonowanie usług wpłynie wystąpienie powyższych ryzyk.

IX. Rozwiązanie umowy i naruszenie umowy

9.1 Użytkownik powinien rozumieć, że korzystając z usług EMOS spol. r. o. powinien używać licencjonowanego oprogramowania zgodnie z zakresem uprawnień, szanować własność intelektualną oprogramowania i treści zawartych w oprogramowaniu oraz wykonywać obowiązki zgodnie z Umową. EMOS spol. r. o. rozwiąże licencję aplikacji w przypadku istotnego naruszenia Umowy.

9.2 Zastosowanie oprogramowania przez użytkownika opiera się na usługach pomocniczych dostarczanych przez firmy powiązane z EMOS spol. r. o. Naruszenie warunków, umów, zasad, ogłoszeń i innych odpowiednich przepisów EMOS spol. r. o. i spółek powiązanych może spowodować niepowodzenie w normalnym użytkowaniu licencjonowanego oprogramowania, w którym to przypadku EMOS spol. r. o. będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji aplikacji lub podjęcia środków w celu ograniczenia licencji aplikacji lub innych praw i interesów kontrolowanych przez EMOS spol. r. o., jak uzgodniono w Umowie, w tym zawieszenia lub zakończenia licencji aplikacji.

9.3 W przypadku naruszenia przez Państwa Umowy lub innych umów zawartych z EMOS spol. r. o., EMOS spol. r. o. i jej dostawcy mają prawo powiadomić spółki powiązane, żądając od nich podjęcia środków ograniczających Państwa prawa i interesy, w tym żądając od spółek powiązanych zawieszenia lub zaprzestania świadczenia części lub całości usług na Państwa rzecz, a także prawnie ogłosić naruszenie umowy na stronach internetowych prowadzonych lub faktycznie kontrolowanych przez nie.

9.4 Licencjonowane oprogramowanie jest pobierane z platformy pobierania i musisz przestrzegać postanowień platformy pobierania, platformy systemowej i produkcji terminalu dotyczących sposobów zastosowania i ograniczeń licencjonowanego oprogramowania. Jeśli wyżej wymieniona osoba trzecia potwierdzi, że naruszają Państwo umowę i wymagane jest leczenie EMOS spol. r. o. i jej dostawcy, EMOS spol. r. o. może wypowiedzieć Państwu licencję na aplikację na żądanie osoby trzeciej.

9.5 Po zakończeniu licencji na aplikację, użytkownik powinien zaprzestać korzystania z licencjonowanego oprogramowania i zniszczyć wszystkie jego kopie.

9.6 Musisz ponieść całą odpowiedzialność odszkodowawczą, jeśli EMOS spol. r. o. i inni użytkownicy poniosą straty spowodowane naruszeniem przez Ciebie warunków Umowy.

X. Prawo właściwe i rozdzielność

10.1 Skuteczność, wyjaśnienie, zmiana, wykonanie i rozstrzyganie sporów Umowy podlegają prawu Republiki Czeskiej. W przypadku braku odpowiednich ustaw i rozporządzeń, należy odwołać się do ogólnych międzynarodowych praktyk biznesowych i (lub) praktyk przemysłowych.

10.2 Spór wynikający z Umowy lub w związku z nią może być rozstrzygnięty przez Użytkownika i EMOS spol. r. o. w drodze polubownych negocjacji lub poddany pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla Republiki Czeskiej.

10.3 Gdy którekolwiek z postanowień Umowy zostanie uznane przez sąd za nieważne, nie będzie to miało wpływu na skuteczność innych postanowień lub jakiejkolwiek ich części, a Ty i EMOS spol. r. o. będziecie wykonywać ważne postanowienia w dobrej wierze.

Dokumenty ke stažení
Všechny dokumenty